Category

รีวิวชิ้นงาน

เช็คลิสต์เพื่อการอัพโหลดผลงานอย่างปลอดภัย

เช็คลิสต์ที่ผู้ขายภาพทุกท่านควรเช็คก่อนอัพโหลดผลงานทุกครั้ง

[Important Notice] เกี่ยวกับการพิจารณารูปภาพ

เรียน ผู้สมัครขายภาพ ขอบคุณที่กรุณาให้การสนับสนุนเรา เรากราบขออภัยเรื่องความล่าช้าในการพิจารณาภาพถ่ายในเดือนนี้ เราได้รับภาพถ่ายจากผู้สมัครขายภาพจำนวนมากกว่าที่เราคาดการณ์ และต้องใช้เวลามากขึ้นในการพิจารณา ลำดับการขายภาพอาจจะแตกต่างจากลำดับการส่งภาพเข้ามา เนื่องจากขั้นตอนการพิจารณามีหลายขั้นตอน กรุณาติตต่อเราผ่านแบบสอบถามหากท่านมีข้อสงสัย ขอบพระคุณที่เข้าใจ

ต้องทำอย่างไรหากถูกตีกลับ?

หากผลงานถูกตีกลับหลังจากการรีวิว คุณควรทำอย่างไร ลองอ่านดู

© 2018 PIXTA BLOG — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑

error: Content is protected !!