Category

รีวิวชิ้นงาน

ประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรฐานการรีวิวและการยกเลิกการจำหน่ายบางคอนเทนต์

Sticky post

เพื่อให้ผู้ใช้งานทุกท่านสามารถใช้คอนเทนต์ของเราได้อย่างมั่นใจ เราจึงมีการปรับปรุงมาตรฐานการตรวจสอบคอนเทนต์อยู่อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งการปรับปรุงนี้มีผลถึงคอนเทนต์ที่วางจำหน่ายอยู่แล้วบนเว็บไซต์ด้วย

เช็คลิสต์เพื่อการอัพโหลดผลงานอย่างปลอดภัย

เช็คลิสต์ที่ผู้ขายภาพทุกท่านควรเช็คก่อนอัพโหลดผลงานทุกครั้ง

[Important Notice] เกี่ยวกับการพิจารณารูปภาพ

เรียน ผู้สมัครขายภาพ ขอบคุณที่กรุณาให้การสนับสนุนเรา เรากราบขออภัยเรื่องความล่าช้าในการพิจารณาภาพถ่ายในเดือนนี้ เราได้รับภาพถ่ายจากผู้สมัครขายภาพจำนวนมากกว่าที่เราคาดการณ์ และต้องใช้เวลามากขึ้นในการพิจารณา ลำดับการขายภาพอาจจะแตกต่างจากลำดับการส่งภาพเข้ามา เนื่องจากขั้นตอนการพิจารณามีหลายขั้นตอน กรุณาติตต่อเราผ่านแบบสอบถามหากท่านมีข้อสงสัย ขอบพระคุณที่เข้าใจ

ต้องทำอย่างไรหากถูกตีกลับ?

หากผลงานถูกตีกลับหลังจากการรีวิว คุณควรทำอย่างไร ลองอ่านดู

© 2019 PIXTA BLOG — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑

error: Content is protected !!